Tất cả trẻ em đều có quyền được nhận cấp dưỡng tài chính từ cả cha lẫn mẹ, điều này có thể mang lại cho các em cơ hội tốt nhất để có một tương lai tươi sáng. Ban Dịch Vụ Cấp Dưỡng Nuôi Con của Văn Phòng Tổng Trưởng Lý có thể trợ giúp quý vị nhận khoản cấp dưỡng này cho con mình bằng cách xác lập quan hệ cha/mẹ với con cái, đảm bảo có được lệnh tòa án về cấp dưỡng nuôi con và truy thu các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con. Chỉ cần điền vào biểu mẫu cấp dưỡng nuôi con trực tuyến và nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để thực hiện các bước tiếp theo.

Bấm vào đây để bắt đầu vụ kiện cấp dưỡng con cái của quý vị.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Cấp Dưỡng Nuôi con (202) 442-9900 hoặc email cssdcustomerservice@dc.gov.

Contact TTY: 711

Related Content: