Cha/mẹ không nuôi con có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản cấp dưỡng nuôi con được yêu cầu. Có các chương trình và thông tin khác có thể hữu ích cho cha/mẹ không nuôi con trong việc đáp ứng nghĩa vụ này.
Có một số cách để cha/mẹ không nuôi con và chủ lao động thanh toán các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con.

Trung Tâm Thanh Toán
Trung Tâm Thanh Toán CSSD xử lý các khoản thanh toán, bao gồm nhận thanh toán, ghi thanh toán, và giải ngân thanh toán. Trung tâm thanh toán cũng cập nhật thông tin về chủ lao động (nếu thích hợp). Thông tin về các khoản thanh toán mà CSSD đã nhận được cung cấp thông qua một trong các hệ thống tự động của CSSD.

Thanh Toán Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con Qua Đường Bưu Điện
Lệnh chuyển tiền hoặc séc phải được gửi đến: “Trung Tâm Thanh Toán Cấp Dưỡng Nuôi Con của DC (District of Columbia (DC) Child Support Clearinghouse)”. Thông tin phải được viết rõ ràng, và phải có tên của người thanh toán, mã số hồ sơ và Số An Sinh Xã Hội.

Lệnh chuyển tiền và séc phải được gửi đến Hộp Thư Bưu Điện thích hợp như sau:

Bên Không Nuôi Con
Trung Tâm Thanh Toán Cấp Dưỡng Nuôi Con của DC
PO Box 37715
Washington, DC 20013-7715

Chủ Lao Động
Trung Tâm Thanh Toán Cấp Dưỡng Nuôi Con của DC
PO Box 37868
Washington, DC 20013-7868

Các Cơ Quan Tiểu Bang Khác
Trung Tâm Thanh Toán Cấp Dưỡng Nuôi Con của DC
PO Box 37789
Washington, DC 20013-7789

Thanh Toán Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con Bằng Phương Thức Điện Tử
Các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con có thể được thực hiện qua internet bằng cách truy cập vào dc.SmartChildSupport.com.
Lưu ý: Khoản thanh toán đầu tiên sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Sẽ mất từ bảy đến mười ngày làm việc để thiết lập tài khoản của quý vị. Sau khi tài khoản của quý vị được thiết lập, quý vị có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào.

Nội Dung Liên Quan:
Chủ Lao Động
Xử Lý Tờ Thông Tin Về Tiền Bạc Của Quý vị

Related Content: