News & Updates

CONSUMER ALERT (COVID-19): New Emergency Protections for DC Residents

This week, the D.C. Council took swift action to pass emergency legislation to protect District residents during the COVID-19 public health emergency. 

Topics: Other

Viruses Don’t Discriminate

This week, President Trump stoked the flames of racism and discrimination against Asians and Asian Americans when he referred to  COVID-19 as the “Chinese Virus.”

Topics: Other

CẢNH BÁO DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG: Vi-rút Corona (COVID-19): Biết Các Quyền Của Quý Vị

Văn Phòng Tổng Chưởng Lý (OAG, Office of the Attorney General) đang giám sát chặt chẽ tình hình y tế công cộng của vi-rút corona (COVID-19) và tuân thủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà Thị Trưởng đưa ra hôm nay.

消费者警报:冠状病毒 (COVID-19):了解您的权利

总检察官办公室 (OAG) 正在密切监控冠状病毒 (COVID-19) 的公共卫生状况,并遵从市长今天发布的紧急声明。

소비자 알림: 코로나바이러스(COVID-19): 나의 권리 알기

법무부 장관실(Office of the Attorney General, OAG)은 코로나바이러스(COVID-19) 공중 보건 상황을 면밀하게 모니터링하고 있으며, 오늘 발표된 시장의 긴급 선언에 따릅니다.

ALERTE AUX CONSOMMATEURS : Coronavirus (COVID-19) : Connaître vos droits

Le Bureau du procureur général (Office of the Attorney General/OAG) surveille de près la situation de santé publique du coronavirus (COVID-19) et suit avec attention la déclaration d'urgence du maire publiée aujourd'hui.

የተገልጋይ ማስጠንቀቂያ፣ ኮሮናቫይረስ (COVID-19)፣ መብቶችዎን ይወቁ

የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ (Office of the Attorney General, OAG) የኮሮናቫይረስ (COVID-19) የህዝብ ጤና ሁኔታውን በቅርብ እየተከታተለ ነው እና ዛሬ በከንቲባው የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እይተገበረ ነው።

CONSUMER ALERT: Coronavirus (COVID-19): Know Your Rights

The Office of the Attorney General (OAG) is closely monitoring the Coronavirus (COVID-19) public health situation and following the Mayor’s emergency declaration issued today.

ALERTA PARA EL CONSUMIDOR - Coronavirus (COVID-19): Conozca sus Derechos

La Oficina del Fiscal General (OAG) está monitoreando de cerca la situación de salud pública del coronavirus (COVID-19) y siguiendo la declaración de emergencia que la alcaldesa emitió.

Newsletter: Housing Discrimination is Illegal

The District’s severe affordable housing crisis means many vulnerable residents must rely on housing assistance to afford a place to live.

Topics: Other